อาคารสุราษฏร์ธานี ( อาคาร 3 )

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click