โครงการ " The English Communication for ASEAN Preparation Course" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 1และเขต 3 จังหวัดปัตตานี สถานที่ : ห้องประชุม สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 จังหวัดสงขลา วันที่ 26-29 กันยายน 2557 หน่วยงานผู้จัด : สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click