บุคลากร ม.หาดใหญ่เข้าประชุมรับนโยบายจากผู้บริหารก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 @ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click