โครงการอบรมหัวข้อ 'เทคนิคการสอนเพื่อรองรับสู่สากล' วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ @ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click