โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพภายนอกรอบสี่" โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click