การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องสมุย 3202 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในเกณฑ์ “ระดับดีมาก”

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click