โครงการ " กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สานสายใยร่วมใจเป็นหนึ่ง " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หน่วยงานผู้จัด : สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click