โครงการ"เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก" โดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้อง U-301 วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click