มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมและเสนอ บทความวิจัย ในงาน International Conference On Green Asia and Sustainability Forum วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click