พิธีเปิด โดย ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต ในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
บรรยายพิเศษ หัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉรา
จันทร์ฉาย ณ ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต ในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสุราษฎร์ธานี ในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสุราษฎร์ธานี ในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5
.
บรรยากาศการทั่วไป ในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5