โครงการอบรม "Google Application for Education" ส่วนหนึ่งของนโยบาย iUniversity เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดยคุณจิตสุภา อุทัยรัตน์ จากบริษัท kudosiz จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click