การอบรมงานวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรี เรื่อง เทคนิคการผลิตงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ณ ห้อง U-301 วันที่ 23 เมษายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click