โครงการ Workshop Train the Trainer รุ่นที่ 1 หัวข้อการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ โดย ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ ณ ห้อง U-301 วันที่ 11 มีนาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click