หลักสูตรฝึกอบรม Google Apps For Staff จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 5 มีนาคม 2557 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารสงขลา

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click