โครงการ Hatyai Poll สร้างสัมพันธ์สื่อมวลชน เสวนา "มุมมองสื่อมวลชนกับก้าวต่อไปของหาดใหญ่โพล" โดย คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการำนักสื่อสารองค์กร ณ ห้อง U-301 อาคาร U-Plaza วันที่ 10 มกราคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click