โครงการวันเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์พ่อแห่งแผ่นดิน ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2556

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click