ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทูลถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click