ภาพผู้บริหาร ในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click