โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) จัดโดยสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ วันที 25 - 26 ตุลาคม 2556 ณโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.ทับเที่ยง จ.ตรัง

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click