นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.3) วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เข้าศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องป่าตอง วันที่ 18 กันยายน 2556

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click