โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally ” ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2556 ณ ฟองคลื่นรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช