โครงการฝึกอบรม ศิลปะการพูดในงานฝึกอบรม โดย อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ ณ U-301 วันที่ 19 กรกฏาคม 2556