อบรมหลักสูตร “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จ.พัทลุง โดยสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ