อบรมหลักสูตร “พัฒนาทีมงาน  เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 1 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2556 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จ.พัทลุง โดยสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ