โครงการ "ธรรมะ กับความสำเร็จในงาน" บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ
วันที่ 4-5 เมษายน 2556