คณะผู้บริหารจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อประชุมเรื่องการประสานความร่วมมือ ในการสนับสนุนหน่วยงาน Education Institution Sector ณ ห้องชลาทัศน์ อาคารสงขลา
วันที่ 21 มีนาคม 2556