โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำการบริการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 2 ให้กับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิตา หวังรชตะรุจ และอาจาย์วิยะดา วรธนานันท์ ณ ห้องประชุมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 - 25 มกราคม 2556