วิพากษ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระยะที่ 3 ณ ห้องสมุย
วันที่ 4 มกราคม 2555