โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 7 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัว์สงขลา
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2555