งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 โดยนางนพมาศในปีนี้ได้แก่ นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ ม.หาดใหญ่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555