โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน (บริจาค/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์) ณ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555