โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 5 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555