โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 4 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา