การอบรม จิตวิทยาการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา โดย อ.ดร. ปรัชญา ปิยะมโนธรรม สุดยอดนักจิตวิทยาแนวหน้าของเมืองไทย U-301 อาคาร U-Plaza
วันที่ 12 ต.ค.2555