ท่านพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 9 ตุลาคม 2555