โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 2 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2555