พิธีประสาทปริญญารุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554 โดย ฯพณฯนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธี
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 1 กันยายน 2555