โครงการ” พัฒนาคน  พัฒนางาน  สู่ความสำเร็จขององค์กร” รุ่นที่ 1 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555