หลักสูตร “แนวทางการยกระดับงานฝึกอบรมสู่มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000” ณ ห้อง U-210 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 24 สิงหาคม 2555