สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการจัดอบรม หลักสูตร “สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ” (Service Excellence)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานไทย สาขาหาดใหญ่
วันที่ 23 สิงหาคม 2555