โครงการอบรมหลักสูตร "วิทยากรกระบวนการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" รุ่นที่1
วันที่ 7-10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมไดอิชิ