ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชยในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012 
ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) 
จากโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ iOffice (Integrated and Innovative Office)"