งาน Hatyai InnoQday 2012 ในงานมีการบรรยายหัวข้อ " พลิกกระดานดำ ด้วย e-Learning and Social Media" โดยได้รับ เกียรติจากอาจารย์วรสรวง ดวงจินดา รักษาการผูอำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมและคุณภาพดีเด่นประจำปีให้แก่บุคลากร วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-17.00น. ณ ห้อง U101 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่