พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ณ ลานกิจกรรม อาคารสโมสรนักศึกษา วันที่ 13 กรกฏาคม 2554