พิธีเปิดงานหาดใหญ่แฟร์ 2011 ณ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 13 มกราคม 2554
   
การมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภาคครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 13 มกราคม 2554
   
การมอบรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 13 มกราคม 2554
   
การแข่งขัน Knowledge Game ครั้งที่ 2 ห้องกะตะ อาคารภูเก็ต
วันที่ 13 มกราคม 2554
   
การแข่งขันตอบปัญหา (ความรู้ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ห้องสมิหลา อาคารสงขลา
วันที่ 13 มกราคม 2554
   
โครงการบรรยายทางธุรกิจ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเปิดตลาดการค้าสู่ประเทศอาเซียน”  โดย   ดร.บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) วันที่ 14  มกราคม  2554
   
การประกวด HU Dance style Competition Open 2011 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 14 มกราคม 2554
   
โครงการ IT Genius Camp ครั้งที่ 6 ห้องสมิหลา อาคารสงขลา
วันที่ 12-13 มกราคม 2554
   
การจัดอบรมหัวข้อ Excel Timesaving Technics โดยอาจารย์วิทวัส สุริยันยงศ์ หัวหน้างาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 1 อาคารสงขลา วันที่ 14 มกราคม 2554
   
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 3 ณ ห้อง U-210 อาคาร U-Plaza
วันที่ 13 มกราคม 2554
   
การบรรยายพิเศษหัวข้อ การเตรียมรับการประเมิณคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยอาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
   
โครงการ English is all arond โดยคุณสุพจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรและครีเอทีฟรายการ English Breakfast ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต
วันที่ 13 มกราคม 2554
   
การแข่งขันยุวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 ห้องกะตะ อาคารภูเก็ต
วันที่ 13-14 มกราคม 2554
   
การแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 2 ห้องสมิหลา อาคารสงขลา
วันที่ 13-14 มกราคม 2554
   
บรรยายพิเศษ ทางออกวิกฤตการเมืองไทย โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต
วันที่ 13 มกราคม 2554
   
การแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ห้อง U-210 อาคาร U-Plaza
วันที่ 14 มกราคม 2554
   
โครงการ My Portfolio Showcase ปี 2011 ห้อง U-101 อาคาร U-Plaza
วันที่ 13-14 มกราคม 2554
   
การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ ภาษาจีน ครั้งที่ 2 ห้อง G -101 อาคาร U-Plaza
วันที่ 13 มกราคม 2554
   
HU DEW Contest ครั้งที่ 7
วันที่ 14 มกราคม 2554
   
การแข่งขันกล่าวสุทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 2 ห้องกะตะ อาคารภูเก็ต
วันที่ 14 มกราคม 2554
   
การแข่งขันประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ สะพายกล้อง...ล่องปกษ์ใต้ ครั้งที่ 2 ห้อง U-Studio อาคาร U-Plaza
วันที่ 14 มกราคม 2554
   
การประกวดดนตรี Hatyai Music Awards ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ลานพระอาทิตย์ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์
วันที่ 14 มกราคม 2554
   
ชมภาพยนต์สั้นในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดหนังสั้นเพื่อพัฒนาสังคมไทย ... เปิดหัวใจให้คนพิการ ห้อง U-Studio อาคาร U-Plaza
วันที่ 13-14 มกราคม 2554