พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2552

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click