โครงการสัมมนาวิชาการ การบริหารและพัฒนามนุษย์ทองคำ (คนคุณภาพ)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่