สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายแรงงานแก่นักเรียนอาชีวศึกษา
ในวันที่ 30 มกราคม, 5 กุมภาพันธ์ 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา