พิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 15 กันยายน 2550 โดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธี ในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน คือ นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ นายภูเบศ แซ่ฉิน ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน 1,327 คน ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click