อบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพอิสระ (การทำขนมไทย) ให้กับกลุ่มแม่บ้าน
วันที่ 27-28 มกราคม 2550
ณ ที่ทำการชุมชนท่าเคียน